Shio

SHIO TOGEL TAHUN 2023
(SHIO KELINCI)
BERLAKU MULAI TANGGAL 22-01-2023
BERTEPATAN DENGAN HARI RAYA IMLEK
SHIO 1 ( KELINCI )
01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97

SHIO 2 ( HARIMAU )
02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98

SHIO 3 ( KERBAU )
03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99

SHIO 4 ( TIKUS )
04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00

SHIO 5 ( BABI )
05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

SHIO 6 ( ANJING )
06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90

SHIO 7 ( AYAM )
07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

SHIO 8 ( MONYET )
08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

SHIO 9 ( KAMBING )
09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

SHIO 10 ( KUDA )
10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

SHIO 11 ( ULAR )
11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

SHIO 12 ( NAGA )
12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

JALUR 1 = SHIO (1, 4, 7, 10)
JALUR 2 = SHIO (2, 5, 8, 11)
JALUR 3 = SHIO (3, 6, 9, 12)

Catatan :
penempatan shio tiap tahun tdk sama
contohnya begini
kalo tahun ini adalah shio kerbau
maka penempatan shio 1 adalah kerbau
kalo misalkan tahun berikutnya shio harimau
maka shio 1 adalah shio harimau
jadi setiap tahun penempatan shio
selalu berubah tapi berurutan secara bergantian
pergantian shio tepatnya
dimulai dari tahun baru imlek